Komora podniků komerční bezpečnosti ČR, z.s. má svého zástupce v Technické normalizační komisi 148 Pro prevenci kriminality a ochranu obyvatel.

Stal se jím člen prezidia KPKB ČR pan Bc. Roman Pištěk, MBA. /ČP SECURITY,S.R.O./

Technické normalizační komise (dále jen TNK) jsou odbornými normalizačními orgány s celostátní působností, registrovanými, metodicky řízenými a koordinovanými Českou agenturou pro standardizaci (dále jen „Agentura“). Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvkovou organizací zřízenou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ“) na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Agentura zřizuje TNK na návrh zainteresovaných zájmových oblastí společnosti a na základě doporučení příslušného normalizačního výboru ke komplexnímu řešení všech otázek technické normalizace ve vymezeném rozsahu oboru jejich působnosti. Činnost TNK je založena na principu zainteresovanosti různých zájmových oblastí společnosti na dosažení vzájemně prospěšných normalizačních řešení, a to formou účasti pověřených zástupců příslušných orgánů, organizací a podnikatelů v TNK, kteří uplatňováním požadavků svých zájmových oblastí zabezpečují dosažení konsenzu v řešených normalizačních otázkách. Síť TNK je otevřená, průběžně se aktualizuje a doplňuje podle potřeb a požadavků technické veřejnosti. /zdroj https://www.agentura-cas.cz/prostor-pro-experty/technicke-normalizacni-komise/

Jsme rádi, že zástupce KPKB ČR bude moci přispět svými zkušenostmi z oblasti technického zabezpečení do činnosti uvedené komise a předávat informace z oblasti technických norem oboru prevence kriminality a ochrany obyvatel i našim členům.

Please follow and like us:
fb-share-icon
Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
LinkedIn