KPKB ČR navázala spolupráci se Slovenskou komorou soukromé bezpečnosti

Slovenská komora súkromnej bezpečnosti – SKSB (predtým Združenia ochrany majetku a osôb – ZOMO) vznikla 18. marca 1996. Zakladajúcimi členmi bolo 42 firiem z oblasti Bezpečnostného priemyslu Slovenska. SKSB je záujmovým združením občanov, živnostníkov, podnikateľov, organizačných jednotiek firiem/ spoločností, samostatných firiem/spoločností, vzdelávacích inštitúcií, ktoré sa zaoberajú niektorou z činností bezpečnostného priemyslu na území Slovenskej republiky. Združenie je samostatnou právnickou osobou v zmysle ustanovení zákona o združovaní občanov.

Predmetom činnosti združenia je najmä:

 • zastupovať, ochraňovať a presadzovať spoločné záujmy členov vo vzťahu k orgánom štátnej správy, širokej verejnosti i vo vzťahu k zahraničiu,
 • podávať pripomienky k právnym predpisom a navrhovať legislatívne úpravy,
 • zastupovať členov v medzinárodných organizáciách a ich orgánoch a zúčastňovať sa na ich činnosti,
 • vydávať propagačné materiály, spolupracovať s hromadnými oznamovacími prostriedkami za účelom propagácie a vytvárania kladného a korektného trhu BP,
 • organizovať semináre a školenia v oblasti BP,
 • organizovať, zabezpečovať a sprostredkúvať vzdelávanie,
 • spolupracovať s orgánmi a organizáciami činnými v oblasti prevencie kriminality, škodovej prevencie, podporovať tvorbu noriem v oblasti BP,
 • úzko spolupracovať so strednými a vysokými školami a ďalšími teoreticko-­výskumnými organizáciami pri výchove odborníkov v BP.

Štatutárnym orgánom SKSB je prezident SKSB pán Ing. Imrich Vaváček a 1. viceprezident p. Ľubomír Kösegi.

Pre riešenie odborných otázok v BP si členovia SKSB zriadili 8 odborných a jednu regionálnu sekciu:

 1. SBM – sekcia bezpečnostných manažérov, viceprezident Ing. Róbert Groman
 2. SDS – sekcia detektívnych služieb, viceprezident JUDr. Ladislav Kuffa
 3. SOZ – sekcia občianskych združení, viceprezidentka Ing. Táňa Hanusová
 4. SPP – sekcia personálne právna, viceprezidentka Ing. Dagmar Vidríková, PhD.
 5. SSS – sekcia strážnych služieb, viceprezident Dalibor Remiš
 6. STS – sekcia technických služieb, viceprezident Štefan Janis
 7. SV – sekcia vzdelávania, viceprezident prof. Ing. Josef Raitšpís
 8. SZS – sekcia pre zahraničné styky, viceprezident Ing. Martin Štubian
 9. RSVS – regionálna sekcia Východné Slovensko, viceprezident Daniel Rochlitz

Za 17. rokov existencie sa SKSB stalo dôstojným reprezentantom svojich členov nielen v SR ale aj v európskych krajinách. Na Slovensku niekoľko rokov pôsobilo v legislatívnej rade vlády, jeho členovia boli autormi prvých noriem z BP a naďalej spolupracujú so SUTN pri tvorbe noriem,  vzdelávajú študentov na stredných a vysokých školách, aktívne sa zúčastňovali a zúčastňujú pri tvorbe legislatívy na Slovensku. SKSB nezaostáva ani na európskej úrovni – bolo členom CoESSu, spolupracuje s obdobnými organizáciami v Česku, Poľsku, Maďarsku, na Ukrajine. SKSB je spoluzakladateľom ESBOCu.

V súčasnosti má SKSB 61 členov, ktorí zamestnávajú viac 30% z celkového počtu osôb pracujúcich v BP Slovenska.

Ing. Ivan Fiala
Generálny tajomník SKSB

Please follow and like us:
fb-share-icon
Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
LinkedIn