Z historie

Komora podniků komerční bezpečnosti ČR

Stručný pohled do historie

Významné společenské změny po listopadu 1989 umožnily rychlý rozvoj podnikání ve všech oblastech lidské činnosti. Logicky začaly vznikat také soukromé bezpečnostní a detektivní agentury, a to na podkladě tehdy platného vládního nařízení č. 1/1988 Sb., o podpoře drobného podnikání.

Zpočátku se mohly nové firmy fyzických osob podnikající v oblasti komerční bezpečnosti opírat ve svých činnostech (v případě postupů, povinností a oprávnění) prakticky pouze o vyhlášku Federálního ministerstva vnitra č. 135/1983 Sb., o ochraně majetku v socialistickém vlastnictví, která upravovala činnost hlídačů a závodních stráží. Když byla tato vyhláška zákonem č. 333/1991 Sb., o federální policii, zrušena, ztratili provozovatelé služeb ochrany majetku a osob paradoxně i poslední, sice chabý a tržnímu prostředí již neodpovídající, nicméně právní základ k vlastnímu výkonu činností, respektive všech svých dosavadních postupů. Od té doby se mohly řídit pouze několika paragrafy trestního zákona a trestního řádu (§ 13 trestního zákona – nutná obrana, § 14 trestního zákona – krajní nouze, § 76, odst. 2 trestního řádu – omezení osobní svobody) a některými ustanoveními občanského zákoníku, zejména příslušnými statěmi o svépomoci, předcházení škodě a zastoupení.

Je přirozené, že proces utváření komerčního průmyslu zaměřeného na ochranu fyzických a právnických subjektů a limitovaného pouze výše uvedenými ustanoveními a rostoucí poptávkou trhu byl ve svých počátcích poznamenán nezkušeností a částečnou profesní neodborností. Potřeba profesionality a začlenění do nově vznikajících institucí se však začala projevovat stále naléhavěji. V zájmu zvyšování profesní úrovně na úseku soukromých bezpečnostních služeb (SBS) a ochrany zájmů a zajištění potřeb podnikatelů a jiných subjektů působících v této sféře proběhlo v prvních polistopadových letech několik významných setkání představitelů SBS, poslanců a zástupců MV ČR. Hlavním cílem jejich jednání bylo vytvoření profesního společenství, které by jasně vymezilo nejenom své postavení v komerčním průmyslu, ale hlavně by usilovalo o zkultivování procesu činností SBS, sdružovalo firmy ochotné respektovat vytyčené zásady a v neposlední řadě vylepšovalo pohled společnosti na tento obor podnikání.

K historicky nejvýznamnějším se řadí jednání, které se uskutečnilo počátkem roku 1993 v Hořovicích. Sešli se zde zástupci tehdejších firem BANZAI Plzeň, SBS CATT Beroun, D+D Liberec, D.H.S.O. Praha, Fenix International, KARA CO Kladno, MATT Praha, SBS Rokycany, SAFE GUARD, Securition International, Tuebor G.S. Plzeň, VIDOCQ Pardubice a VV Guard. Ve spolupráci s renomovaným právníkem JUDr. Lumírem Mičánkem se dohodli na základních pravidlech pro založení společenství bezpečnostních služeb a na základě stanovených zásad a představ o další činnosti vypracovali stanovy, které byly předány k registraci na MV ČR. V souladu s doporučením branně bezpečnostního výboru Parlamentu ČR bylo živnostenské společenstvo zaregistrováno dne 22. 1. 1993 pod názvem Komora soukromých bezpečnostních služeb (KSBS). Jejím prezidentem byl zvolen JUDr. František Maryška a viceprezidenty JUDr. Michal Bavšenkov a Vasil Vudmaska. (Pozn. autora – názvy firem v tomto odstavci jsou doslovným přepisem ze str. 3 sborníku KPKB ČR, který byl vydán k 10. výročí jejího založení; autor Vasil Vudmaska.)

Na činnost sdružení měl také výrazný vliv vstup ČR do Evropské unie, což se ve svém důsledku projevilo i v komerčním bezpečnostním průmyslu. O členství se začaly zajímat rovněž velké nadnárodní společnosti, které do té doby realizovaly pouze své vlastní záměry a necítily potřebu se sdružovat či sdílet společný program. Díky rychlému vývoji na tomto tržním segmentu vyvstala nutnost rozčlenit firmy působící v KSBS na další sdružení a společenstva s působností v krajích, jejich zaregistrování a související požadavek na úpravu stanov. Veškeré změny byly realizovány dne 27. ledna 1997, přičemž k tomuto datu byl také změněn původní název KSBS na Komoru podniků komerční bezpečnosti ČR. Komora stála jako jeden ze zakládajících členů u zrodu Sekce ochrany majetku a osob při HK ČR. Navázala úzké kontakty s Hospodářskou komorou ČR (dále jen HK ČR) a stala se jejím řádným členem.

Použitá literatura

Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
LinkedIn