Zpráva o činnosti KPKB ČR za období 2008-2009

 1. Zapojení do legislativního procesu v oblasti podnikání v SBS

  Díky platnosti zákona č.274/2008 Sb. od 1.1.2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii ČR, ve znění zákona č.480/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., pro nás navazující a související zákon č.179/2006 Sb. – „odborná způsobilost SBS“ a „koncesovaná živnost SBS“ – zákon č. 455/1991 Sb. ve znění již uvedeného zákona č. 274/2008 Sb. pro všechny provozovatele SBS nastala povinnost a starost, jak dále vůbec podnikat v našem bezpečnostním odvětví a jakým způsobem se ve stanovených termínech a lhůtách vypořádat s odbornými zkouškami našich zaměstnanců. Díky lobyistickým aktivitám členů prezidia KPKB ČR se podařil v Parlamentu ČR prosadit Pozměňovací návrh zákona o PČR a tento návrh byl schválen pod č. 744/2 z 12.6.09.Touto změnou se posunuly lhůty pro doložení odborné způsobilosti provozovatelů SBS do konce roku 2011 a prodloužila se platnost osvědčení o odb. Způsobilosti pro zaměstnance na 10 let. Jame také připraveni se aktivně zapojit do příprav zpracování zákona o SBS.

 2. Příprava hodnotících standardů „STRÁŽNÝ“

  Na základě impulsu Sektorové rady Hospodářské komory jsme se mohli aktivně zapojit do metodické činnosti v oblasti standardizace oboru ochrany osob a majetku. Za naši Komoru odvedl obrovský kus práce člen Prezídia KPKB ČR pan Ing.Petr Hartmann, který zpracoval a předložil ke schválení Národnímu ústavu vzdělávání /MŠMT/ kompletní materiál – „Hodnotící standard strážný“.

 3. Spolupráce s ostatními společenstvy z oboru ochrany majetku a osob

  Po mnoha letech se podařilo dospět k vzájemné spolupráci s ostatními významnými profesními sdruženími, Tato spolupráce a vzájemná pomoc v jasně nadefinovaných oblastech byla vyjádřena dne 24.2.2009 podpisem Smlouvy o spolupráci – smlouva je podepsána Komorou podniků komerční bezpečnosti ČR, Českým klubem bezpečnostních služeb, o.s., Českou komorou služeb ochrany majetku a osob a Českou komorou detektivních služeb, o.s.. Jako spolupracující společenstva jsme požádali Hospodářskou komoru ČR o Autorizaci v oboru ochrana majetku a osob, toto Osvědčení o autorizaci HK ČR nám bylo dne 22.4.2009 uděleno, čímž se také potvrzuje naše profesionalita v daném oboru.

 4. Spolupráce s Ministerstvem vnitra ČR – odborem prevence kriminality

  Podíleli jsme se na zpracování podkladů prováděcích metodických materiálů k úvodem zmíněné Vyhlášce č.16/2009 Sb. „ O odborné způsobilosti pracovníků SBS“, Členové prezidia KPKB ČR Mgr.M.Bavšenkov,Ing.Václav Jahodář a Ing.Petr Hartmann zpracovali doporučující podkladový materiál pro zadavatele výběrových řízení – resp. souhrn požadavků , které by měla splňovat každá profesionální SBS. Tento materiál je nyní předmětem připomínek členů Poradního sboru prevence kriminality MV ČR a naše KPKB ČR převzala záštitu nad jednáním tohoto sboru,kde se materiál bude schvalovat. Jsme plně přesvědčeni, že tento námi zpracovaný doporučující podklad k výběrovým řízením pro MV ČR by měl být přínosem pro všechny SBS, zejména pro ty společnosti, které chtějí a také splňují veškerá kritéria pro VŘ a řádně platí daně a odvody z mezd apod.

 5. Společenské aktivity – propagace KPKB ČR

  V únoru 2009 jsme se jako odborný gestor účastnili opět veletrhu Pragoalarm na Pražském Výstavišti.Na stánku KPKB ČR jsme propagovali nejen aktivity KPKB ČR,lae i činnost členských firem. V květnu jsme organizovali již tradiční střelecké závody o Pohár KPKB ČR na střelnici v Květnici. Závody byly obohaceny takovými aktivitami,jako střelba z luku,vojenské vzduchovky a paintballovou střelbou. Další pozitivně hodnocenou akcí byll Army Day v Milovicích, který proběhl za hojné účasti členů i hostů v měsíci červnu. V rámci zkvalitnění propagace prezidium schválilo nové motto KPKB ČR. „KOMORA PODNIKŮ KOMERČNÉ BEZPEČNOSTI ČR – bezpečnost s profesionály.“

Závěr:

Smyslem existence sdružení Komora podniků komerční bezpečnosti ČR je společná aktivní práci jejich členů s cílem zkvalitňování podmínek pro podnikání v oboru bezpečnostního průmyslu. V této práci chceme pokračovat i nadále, aby KPKB ČR získávala ještě větší prestiž nejenom v oblasti bezpečnostního průmyslu, ale i u ostatních zájmových subjektů – institucí, společnosti, úřadů, organizací, ale i médií. Věříme,že jako její členové a příznivci nám v tom pomůžete.

Miroslav Kovaříček
prezident KPKB ČR
8.10.2009

Please follow and like us:
fb-share-icon
Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
LinkedIn