Stanovení maximální ceny PHM u služebních vozidel

Zaměstnavatel stanovil maximální cenu benzínu, za kterou může zaměstnanec tankovat PHM do služebního vozidla. Pokud to poruší, kam až může se sankcí zaměstnavatel zajít?

Obecně platí, že zaměstnavatel je ten, kdo nese náklady na výkon práce konané jeho zaměstnanci, tudíž je v jeho kompetenci stanovit podmínky jejího výkonu (zde stanovit maximální cenu benzínu). V případě, že zaměstnanec stanovené pravidlo nedodrží, dopustí se tím porušení několika povinností – např. povinnosti nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, povinnosti konat práci podle pokynů zaměstnavatele apod. Navíc zaměstnanec způsobí zaměstnavateli škodu, tj. dojde k majetkovému úbytku, majetek zaměstnavatele se zmenší. Za porušení povinností může být zaměstnanec sankcionován obvyklým způsobem – zaměstnavatel zřejmě posoudí takový skutek jako méně závažné porušení právních povinností, jednání zaměstnanci vytkne a jsou-li naplněny zákonné podmínky, dá mu výpověď. Při hodnocení takového skutku by měl zaměstnavatel vzít v úvahu všechny okolnosti, za kterých k nedodržení jeho pokynu došlo – zaměstnanec mohl být v nějaké nouzové situaci a neměl na výběr apod. Pokud jde o škodu, zaměstnavatel může požadovat její náhradu. Při škodě způsobené z nedbalosti platí hranice čtyřapůlnásobku průměrného výdělku, ale zde by se mohlo jednat i o úmysl (zaměstnanec věděl, že způsobí zaměstnavateli škodu a buď ji způsobit chtěl = úmysl přímý, nebo zaměstnanec věděl, že škodu může způsobit a s výsledkem byl srozuměn = úmysl nepřímý), tudíž by pro náhradu škody žádné omezení neplatilo.

JUDr. Věra Hrouzková