Poslání, cíle, historie

Komora podniků komerční bezpečnosti ČR

Jako nejstarší živnostenské společenstvo v oboru soukromých bezpečnostních služeb byla založena na popud branně-bezpečnostního výboru Parlamentu ČR dne 22.1.1993 v zájmu zvyšování profesní úrovně na úseku soukromých bezpečnostních služeb a vlastní ochrany a za účelem ochrany zájmů a zajištění potřeb podnikatelů aj. subjektů působících v této sféře v souladu s obecně závaznými právními předpisy Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky je samostatnou dobrovolnou profesní organizací založenou na demokratických principech, otevřenou všem zájemcům, kteří splní základní podmínky vstupu a to bez ohledu na to, zda jsou již členy nějakých jiných organizací. Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky je členem Hospodářské komory ČR a zakládajícím členem sekce ochrany majetku a osob při HK ČR.

Základní poslání a hlavní cíle činností KPKB ČR

 • spolupráce se státními, odbornými a společenskými subjekty zabývajícími se problematikou ostrahy a ochrany osob a majetku
 • chránění, zastupování a prosazování oprávněných zájmů členských organizací
  spolupůsobení při tvorbě právních a technických předpisů
 • vytváření předpokladů pro zvyšování profesionální úrovně soukromých bezpečnostních organizací

Organizační uspořádání

Nejvyšším orgánem Komory je valná hromada, která je svolávána nejméně jednou ročně. Právo zúčastnit se jednání valné hromady mají všichni členové Komory. Na jednání valné hromady jsou členové zastoupeni vždy jedním delegátem s právem hlasovacím.
Prezidium je nejvyšším výkonným orgánem Komory v době mezi jednáními valné hromady. Schází se zpravidla jedenkrát měsíčně. Do jeho rozhodování náleží věci, které nejsou vyhrazeny kompetenci valné hromady.
Dozorčí rada je kontrolním orgánem Komory, který je volen a za svou činnost odpovídá valné hromadě.

Služby pro členské organizace ZDARMA

Činnost KPKB ČR je hrazena z členských příspěvků jednotlivých členských organizací.

V rámci paušálních plateb mají členové k dispozici zdarma tyto služby

 • administrativní servis sekretariátu Sekretariát je m.j. k disposici členským firmám v případě jejich jednání v Praze.
 • vedení kontaktního seznamu členských firem s přehledem jejich aktivit a podávání informací na žádosti potenciálních klientů Pro naše zákazníky je k disposici rozsáhlý seznam členských firem s možností vyhledávání podle jejich územní působnosti nebo podle jejich činností.
 • evidence znalců a specialistů z oboru KPKB má k disposici rozsáhlý seznam znalců a specialistů z oboru, který slouží členským organizacím v případě potřeby.
 • public relations pro členské firmy a KPKB výhoda členství v KPKB ČR spočívá rovněž v tom, že je možno zajistit mnohem výhodnější podmínky pro poskytování těchto služeb.
 • personální servis KPKB ČR zprostředkovává poptávku a nabídku pracovních míst a poskytuje pomoc při výběru a přípravě pracovníků bezpečnostního managementu
 • vedení seznamu podniků poskytujících výrobky a služby podnikům komerční bezpečnosti * spolupráce při hodnocení výrobků a služeb poskytovaných podnikům komerční bezpečnosti
 • zajišťování slev na dodávky výrobků a služeb pro členské organizace KPKB KPKB představuje pro dodavatele služeb a výrobků silného partnera, který může ze své posice projednat a zajistit členským firmám rozsáhlé výhody a slevy při nákupu služeb a výrobků.
 • pořádání tematických prezentací, zejména při příležitosti valných hromad
 • pořádání odborných seminářů, zejména k aktuální problematice odborné, pracovně-právní a finanční podle zájmu a potřeb našich členů.
 • zajišťování ekonomicko-právního servisu za výhodných podmínek
 • poskytování odborné a finanční pomoci členským organizacím v „nouzi “ Jsme přesvědčeni, že jednou z důležitou funkcí KPKB ČR je postavit se za své členské organizace a v případě jejich „nouze“ jim podle potřeby pomoci a to od poskytnutí závazného stanoviska KPKB použitelného např. při soudním sporu až po právní a finanční pomoc. Pro tyto potřeby je navržena v letošním rozpočtu poměrně značná částka.
 • vedení odborné knihovny při sekretariátu KPKB
 • organizování tematických zájezdů na zahraniční odborné veletrhy a symposia
 • vedení WWW stránek s volným přístupem členských organizací ke všem shora uvedeným informacím ( stránky jsou v současné době budovány, internetová adresa:https://www.kpkbcr.cz )

Komora podniků komerční bezpečnosti ČR od počátku své existence prosazuje myšlenku vytvoření společného orgánu, který by zastřešil celou oblast komerční bezpečnosti a zastupoval všechny své členy navenek, zejména vůči orgánům státní správy. Takovýto společný orgán, který bude fungovat na demokratických principech a ve kterém budou mít zastoupení všechna společenská sdružení z oblasti komerční bezpečnosti, dříve nebo později zcela určitě vznikne. Bude pak jistě významným integračním prvkem, hodnotným partnerem pro orgány státní správy i pro zahraničí, který bude zajišťovat vysokou úroveň a kvalitu služeb v oblasti komerční bezpečnosti.


Stručný pohled do historie KPKB ČR

Významné společenské změny po listopadu 1989 umožnily rychlý rozvoj podnikání ve všech oblastech lidské činnosti. Logicky začaly vznikat také soukromé bezpečnostní a detektivní agentury, a to na podkladě tehdy platného vládního nařízení č. 1/1988 Sb., o podpoře drobného podnikání.

Zpočátku se mohly nové firmy fyzických osob podnikající v oblasti komerční bezpečnosti opírat ve svých činnostech (v případě postupů, povinností a oprávnění) prakticky pouze o vyhlášku Federálního ministerstva vnitra č. 135/1983 Sb., o ochraně majetku v socialistickém vlastnictví, která upravovala činnost hlídačů a závodních stráží. Když byla tato vyhláška zákonem č. 333/1991 Sb., o federální policii, zrušena, ztratili provozovatelé služeb ochrany majetku a osob paradoxně i poslední, sice chabý a tržnímu prostředí již neodpovídající, nicméně právní základ k vlastnímu výkonu činností, respektive všech svých dosavadních postupů. Od té doby se mohly řídit pouze několika paragrafy trestního zákona a trestního řádu (§ 13 trestního zákona – nutná obrana, § 14 trestního zákona – krajní nouze, § 76, odst. 2 trestního řádu – omezení osobní svobody) a některými ustanoveními občanského zákoníku, zejména příslušnými statěmi o svépomoci, předcházení škodě a zastoupení.

Je přirozené, že proces utváření komerčního průmyslu zaměřeného na ochranu fyzických a právnických subjektů a limitovaného pouze výše uvedenými ustanoveními a rostoucí poptávkou trhu byl ve svých počátcích poznamenán nezkušeností a částečnou profesní neodborností. Potřeba profesionality a začlenění do nově vznikajících institucí se však začala projevovat stále naléhavěji. V zájmu zvyšování profesní úrovně na úseku soukromých bezpečnostních služeb (SBS) a ochrany zájmů a zajištění potřeb podnikatelů a jiných subjektů působících v této sféře proběhlo v prvních polistopadových letech několik významných setkání představitelů SBS, poslanců a zástupců MV ČR. Hlavním cílem jejich jednání bylo vytvoření profesního společenství, které by jasně vymezilo nejenom své postavení v komerčním průmyslu, ale hlavně by usilovalo o zkultivování procesu činností SBS, sdružovalo firmy ochotné respektovat vytyčené zásady a v neposlední řadě vylepšovalo pohled společnosti na tento obor podnikání.

K historicky nejvýznamnějším se řadí jednání, které se uskutečnilo počátkem roku 1993 v Hořovicích. Sešli se zde zástupci tehdejších firem BANZAI Plzeň, SBS CATT Beroun, D+D Liberec, D.H.S.O. Praha, Fenix International, KARA CO Kladno, MATT Praha, SBS Rokycany, SAFE GUARD, Securition International, Tuebor G.S. Plzeň, VIDOCQ Pardubice a VV Guard. Ve spolupráci s renomovaným právníkem JUDr. Lumírem Mičánkem se dohodli na základních pravidlech pro založení společenství bezpečnostních služeb a na základě stanovených zásad a představ o další činnosti vypracovali stanovy, které byly předány k registraci na MV ČR. V souladu s doporučením branně bezpečnostního výboru Parlamentu ČR bylo živnostenské společenstvo zaregistrováno dne 22. 1. 1993 pod názvem Komora soukromých bezpečnostních služeb (KSBS). Jejím prezidentem byl zvolen JUDr. František Maryška a viceprezidenty JUDr. Michal Bavšenkov a Vasil Vudmaska. (Pozn. autora – názvy firem v tomto odstavci jsou doslovným přepisem ze str. 3 sborníku KPKB ČR, který byl vydán k 10. výročí jejího založení; autor Vasil Vudmaska.)

Na činnost sdružení měl také výrazný vliv vstup ČR do Evropské unie, což se ve svém důsledku projevilo i v komerčním bezpečnostním průmyslu. O členství se začaly zajímat rovněž velké nadnárodní společnosti, které do té doby realizovaly pouze své vlastní záměry a necítily potřebu se sdružovat či sdílet společný program. Díky rychlému vývoji na tomto tržním segmentu vyvstala nutnost rozčlenit firmy působící v KSBS na další sdružení a společenstva s působností v krajích, jejich zaregistrování a související požadavek na úpravu stanov. Veškeré změny byly realizovány dne 27. ledna 1997, přičemž k tomuto datu byl také změněn původní název KSBS na Komoru podniků komerční bezpečnosti ČR. Komora stála jako jeden ze zakládajících členů u zrodu Sekce ochrany majetku a osob při HK ČR. Navázala úzké kontakty s Hospodářskou komorou ČR (dále jen HK ČR) a stala se jejím řádným členem.

Použitá literatura

 • Kolektiv autorů: 10. výročí Komory podniků komerční bezpečnosti ČR. KPKB ČR, Praha 2003. Str. 2–6 (autor Vasil Vudmaska).
 • Kyncl, Jaromír: Odborná způsobilost v komerční bezpečnosti. Profesional Publishing, Praha 2010. Str. 15.