Daňový rádce

Vážení, jako členové KPKB prosíme o zatřídění jednotlivých služeb do CZ-CPA. V souvislosti se zavedením režimu přenesení daňové povinnosti na odběratele u elektroinstalačních prací máme od různých subjektů (poradců) nejednotný výklad.

Jedná se zejména o tyto služby:

  1. instalace elektrického zabezpečovacího zařízení do objektů,
  2. služby PCO a výjezdy,
  3. servis EZS, EPS a CCTV
  4. pronájem zařízení
  5. ostraha, recepční služby
  6. údržba a pravidelná roční revize EZS

K Vašim dotazům stran fakturace či přefakturace ve vztahu k aplikaci § 92, písm. e), zákona o DPH, Vám poskytuji následující informace:

Úvodem důležité upozornění: je-li cokoli dodáváno neplátci DPH, pak vždy s DPH!

Režim přenesení daňové povinnosti podle § 92, písm. e), zákona o DPH se týká pouze stavebně-montážních prací, což v praxi znamená, že tam vždy musí figurovat stavba tedy nemovitost. Budete-li například instalovat bezpečnostní nebo kamerový systém do autobusu, pak z logiky věci vyplývá, že nám tam ta stavba chybí a vždy to bude nutno fakturovat s DPH. Na druhou stranu instalace kamer například na oplocení objektu je stavebně montážní činností.

Klasifikace CZ-CPA 41–43

1. Montáže (instalace) EZS, EPS, CCTV (jedná se o CZ-CPA 43.2)

Budete-li dodávat samotné EZS, EPS a CCTV (bez montáže – podle kupní smlouvy), jde o prodej zboží se základní sazbou, ať už se jedná o plátce či neplátce DPH, bytový dům nebo komerční objekt.

V ostatních případech se bude jednat, samozřejmě pouze při dodání plátci DPH (bude-li Vaše dodávka dílem – smlouva o dílo, jinak také řečeno stavebně-montážní činností, tedy EZS, EPS a CCTV + montáž), o reverse-charge (přenesení daňové povinnosti dle § 92, písm. e) a Vy budete fakturovat bez DPH jak zboží, tak montáž. Na váš daňový doklad doplníte text:

„Tento daňový doklad je vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92, písm. e, zákona o DPH v základní /popř. snížené/ sazbě daně, a příjemce plnění je povinen doplnit výši daně a tuto daň přiznat.“

2. Služby PCO a výjezdy

Nejsou v CZ-CPA 41-43, nepodléhají režimu dle § 92, písm. e), zákona o DPH; vždy bude fakturace s DPH.

3. Servis EZS, EPS a CCTV

Jedná se o CZ-CPA 43.2.

V případě servisu zařízení pro EZS, EPS a CCTV a samozřejmě pouze při dodání plátci DPH, bude-li Vaše dodávka stavebně-montážní činností, pak se bude jednat o tuzemské reverse-charge, tj. o přenesení daňové povinnosti dle § 92, písm. e), a Vy budete fakturovat bez DPH a na Váš daňový doklad doplníte text tohoto znění:

„Tento daňový doklad je vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92, písm. e, zákona o DPH v základní /popř. snížené/ sazbě daně, a příjemce plnění je povinen doplnit výši daně a tuto daň přiznat.“

Servisem je míněno rozebrání zařízení ,diagnostika závady a výměna vadných dílů, pouhá výměna bezpečnostního čidla a zaklapnutí do patky není servis ale údržba.

4. Pronájem zařízení

Není v CZ-CPA 41-43, nepodléhá režimu dle § 92, písm. e), zákona o DPH, a vždy bude fakturace s DPH. Pronájem prostředků na ostrahu od sofistikovaných zařízení až například pro pronájem vysílačky je vždy s DPH. V zásadě se jedná o půjčení věci movité.

5. Ostraha, recepční služby

Nejsou v CZ-CPA 41-43, nepodléhají režimu dle § 92, písm. e), zákona o DPH, a vždy bude fakturace s DPH.

6. Údržba a pravidelná roční revize EZS

Údržba bezpečnostních systému pod, kterou spadá i roční revize nepodléhají režimu dle § 92, písm. e), zákona o DPH, a vždy bude fakturace s DPH. Jedná se CZ-CPA 80.

Doplňující informace

Výňatek z INFORMACE GFŘ č. j.: 29 726/12-3210-010311 z 31. 8. 2012

Pokud plátci doposud postupovali v dobré víře a následně se ukáže, že jejich postup není v souladu s výše uvedenými shodnými závěry, nebude již uplatněný režim ze strany daňové správy zpochybňován, resp. není nutné provádět opravy. Výše konstatované však platí samozřejmě pouze za podmínky, že takto postupoval jak dodavatel, tak příjemce plnění, a zároveň nedošlo ke zkrácení státního rozpočtu.

Ing. Karel Čejka, daňový poradce

ALATAR, s. r. o.
www.alatar.cz