Stupeň VŠ vzdělání pro potřeby splnění odborné způsobilosti

Dobrý den, při ucházení o pozici pracovníka ostrahy mi společnost sdělila, že mé bakalářské vzdělání není dostačující ke splnění odborné způsobilosti a je nutný druhý stupeň vysokoškolského vzdělání, tedy např. Mgr či Ing. Je to pravda?

Při provozování koncesované živnosti „Ostraha majetku a osob“ musí podnikatel zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou v této příloze stanoveny. Tato povinnost stanovená § 7 odst. 6 živnostenského zákona se týká i živnosti „Ostraha majetku a osob“, jelikož je tato živnost jednou ze živností uvedených v příloze č. 5 živnostenského zákona. Jedná se o povinnost podnikatele, která je stanovena pro všechny podnikatele provozující uvedenou živnost. Po nabytí účinnosti zákona č. 155/2010 Sb., tj. od 1. 8. 2010, musí osoby, které zajišťují výkon činnosti pro výše uvedenou živnost, splňovat odbornou způsobilost podle přílohy č. 5 živnostenského zákona:

a) vysokoškolské vzdělání, nebo

b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo

d) střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

e) profesní kvalifikace pro činnost strážný podle zákona č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že osoba s vysokoškolským vzděláním, bez ohledu na obor tohoto vzdělání, splňuje odbornou způsobilost pro výkon činnosti koncesované živnosti „Ostraha majetku a 2 osob“ podle živnostenského zákona. Zároveň splňuje i požadavky zákona, pokud se týká odborné způsobilost pro získání živnostenského oprávnění pro výše uvedenou koncesovanou živnost.

Pro upozornění uvádíme, že není rozhodné, zda bylo vysokoškolské vzdělání získané v bakalářském nebo magisterském studijním programu.

Bc. Helena Petříková, DiS.
odbor komunikace a marketingu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR